Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Νους, Πνεύμα και Ψυχή

Έτσι, αφού αναφέραμε τι είναι η λέξη πνεύμα, τι είναι η λέξη ψυχη και σε ποιά σημεία του σώματος μας είναι, αλλά και τη λειτουργικότητα του καθενός, έτσι όταν ομιλούμε ατομι­κά για τον κάθε άνθρωπο του προσάπτουμε τη λέξη ΠΝΕΥΜΑΤΟΨΥΧΗ και με τη λέξη αυ­τη, καταδεικνύουμε για τον καθένα άνθρωπο χωριστά την θεία φύση του, την θεία προέλευ­ση του, το κατέβασμα του στον κόσμο της ύλης και φυσικά τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις εμπειρίες στην κάθε μία σαρκωση του.
Έχουμε αποκτησει, με αυτόν τον τρόπο, γνώση ότι δεν ηρ­θαμε τυχαία σε κάποιο σημείο του πλανητη, έναν χρόνο τυχαίο και τίποτα παραπέρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν γίνεται χω­ρίς σκοπό, να είστε βέβαιοι ότι τα πάντα [εν σοφία εποίησε].
Αφού εξηγησαμε τη λέξη πνεύμα και την λέξη ψυχη και που εγκαθίστατε στο σώμα του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αυτά, είναι η επικοινωνία μας με τον έσω κόσμο, ό­τι είναι η επικοινωνία με τη δημιουργία, ότι είναι η επικοινωνία με τον δημιουργό.
Έτσι, έχοντας βρει πώς γίνεται η επικοινωνία με τον πατέρα μας, θα κατεβούμε πιο κά­τω, θα έρθουμε στη μούμια που φοράμε κάθε φορά, το περίβλημα που έχουμε να εκδηλωθούμε στον κόσμο της ύλης. Δηλαδη με μια λέξη το ανθρώπινο σώμα.
Έχοντας το ανθρώπινο σώμα και την επικοινωνία μας με το θείο -γίνεται μέσα από την ψυχη και το πνεύμα-, θα πάμε να τα ενώσουμε όλα αυτά, γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μόνο μέσα από το πώς διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις όταν είμαστε σαρκωμένοι, μας δίνεται η δυνατότητα τότε και μόνο τότε να εξελιχθούμε και κατ' επέκταση να ενωθούμε με το ΘΕΙΟ [εάν θέλετε μπορείτε να δείτε την ταινία ΚΡΘΣ-ΡΑΙΝΤΕΡ με τον ΝΙΚΘΛΑ-ΚΕΙΤΖ και μέσα από αυτήν την ταινία θα δείτε ότι υπάρχει ΨΥΧΗ και ΠΝΕΥΜΑ και ποια είναι η διαφορά τους]. Όμως, για όλους εμάς, αυτη την αληθεια, μας την έχουν αποκρύψει και δεν τη λένε κα­θόλου, η, όταν τη λένε είναι κρυμμένη μέσα σε έναν ΜΥΘΟ η σε έναν ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ...
Πάμε τώρα να αναλύσουμε με ακρίβεια, πώς γίνεται η επικοινωνία του ανθρώπινου σώ­ματος με τη ψυχη και το πνεύμα. Έχουμε στο ανθρώπινο σώμα ένα μοναδικό όργανο, το ο­ποίο είναι η αιτία και ξεχωρίζει απ' όλα τα υπόλοιπα όντα: το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπι­νος εγκέφαλος, ο νούς, ο ΔΙΑΣ.
Έχουμε δηλαδη, την εκδηλωση του ανθρώπινου σώματος με μοναδικό διαχειριστη των καταστάσεων το ΝΟΥ-ΔΙΑ. Δηλαδη, στην κάθε σάρκωση μας, ο ΝΟΥΣ-ΔΙΑΣ είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σκέψη μας, λόγο μας και φυσικά πράξη μας.
Έχοντας στη μέση του μετώπου μας, ανάμεσα στα φρύδια, εγκατεστημένη τη ψυχη μας, στην οποία υπάρχει το αρχείο των προβιωτών και κατ' επέκταση, η οποιαδηποτε εξέλιξη μας και λίγο πιο ψηλά, στο σημείο εκείνο, που όταν γεννιούνται τα μωρά, το οστούν δεν έχει κλεί­σει, εγκαθίσταται το Πνεύμα. Και έτσι, με αυτούς τους δύο διαύλους επικοινωνίας με το θείο,


δίνεται η δυνατότητα στον υγιη ΝΟΥ-ΔΙΑ να μπορέσει να το ανακαλύψει.
Γι' αυτό στον 12ΘΕΟ, ο ΝΟΥΣ του ανθρώπου, δηλαδη ο ΔΙΑΣ, μπόρεσε και γέννησε την κόρη του, τη θεά της Σοφίας, ΑΘΗΝΑ. Στο σημείο εκείνο, ανάμεσα στα φρύδια, στη μέση του μετώπου, το σημείο δηλαδη, που ανοίχτηκε το τρίτο μάτι, επικοινώνησε με τη ψυχη, όπου υ­πάρχει το αρχείο των προβιωτών και κατ' επέκταση, πληροφορηθηκε για την προέλευση του την πορεία του και φυσικά τον προορισμό του...
Έτσι, τόσο απλά, η ερμηνεία και ο απόσυμβολισμός του 12ΘΕΟΥ, μας δίνει και μας δεί­χνει το δρόμο προς τον πατέρα μας, πλάστη μας. δημιουργό μας, ΘΕΟ ΜΑΣ...
Στο κομμάτι της επικοινωνία μας του ΝΟΥ-ΔΙΑ, ως πρώτος τεράστιος δίαυλος επικοι­νωνίας με τη δημιουργία είναι η ψυχη.
Μέσα στη ψυχη, υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο από τις προηγούμενες ζωές μας και κατ' επέκταση ένα τεράστιο αρχείο που δείχνει την εξέλιξη μας. Μέσα στο αρχείο αυτό, μας δί­νονται απαντησεις γιατί όταν είμαστε σαρκωμένοι, εκδηλωνόμαστε με διαφορετικούς τρό­πους, δηλαδη κάποιοι σε παιδικη ηλικία γνωρίζουν απίστευτα μαθηματικά, άλλοι σε παιδικη ηλικία είναι άσσοι σε κάποιο μουσικό όργανο, κάποιοι άλλοι, δεν έχουν καθόλου ευγενείς τρό­πους, σε άλλους ισχύει το αντίθετο και γενικά οτιδηποτε υπάρχει μέσα στις εκδηλώσεις μας στο φυσικό μας κόσμο, είναι εκδηλωση μέσα από την εξέλιξη της ψυχης μας στις προηγούμε­νες ζωές μας.
Όπως είπαμε, η επικοινωνία μας με το ΘΕΙΟ [ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ], ισχύει μόνο όταν το επιτρέψει ο ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ-ΔΙΑΣ, ο οποίος είναι και ο βασιλιάς της κάθε σάρκωσης μας..
Μέσα στη ψυχη, υπάρχει το αρχείο και οι εμπειρίες από τις προηγούμενες ζωές. Αυτός ο τεράστιος πλούτος ονομάζεται ΝΟΗΣΗ, δηλαδη, η νόηση είναι η έκφραση της ψυχης απ' ό­λες τις προηγούμενες της ζωές.
Επειδη η ψυχη είναι αιώνια και άφθαρτη, δεν αρρωσταίνει. Ακόμα και εκεί που εμείς οι άνθρωποι ονομάζουμε ότι υπάρχει ψυχοπάθεια είναι λάθος και δεν ισχύει.
Η πραγματικη πάθηση είναι η πάθηση του [ΝΟΥ-ΔΙΑ], ο οποίος είναι φθαρτός και προ­σωρινός και ο οποίος δεν μπορεί να εισέλθει, να συνομιλησει και να αντλησει πληροφορίες από τη νόηση της ψυχης, δηλαδη ουσιαστικά, αυτό που ονομάζουμε ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ είναι
ΝΟΟΠΑΘΕΙΑ.
Έχοντας λοιπόν, αυτές τις μεγαλειώδεις και μοναδικές αληθειες πλέον γνώσεις μας και γνωρίζοντας πώς πρέπει να διαχειριστούμε κάθε δευτερόλεπτο του γηινου χρόνου, τις σκέ­ψεις μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας, η εξέλιξη μας, είναι καθαρά στο χέρι το δικό μας και κανενός άλλου, διότι γνωρίζοντας το νόμο της ανταποδοτικης δικαιοσύνης και προσπα­θώντας και αποφεύγοντας να δημιουργούμε νέο ΚΑΡΜΑ, αφού πλέον γνωρίζουμε ότι η πα­ραμικρη σκέψη μας, που δεν προσδιορίζει αγάπη, καλοσύνη προς το συνάνθρωπο μας, αλλά και προς όλη τη δημιουργία (φυτικό βασίλειο, ζωικό βασίλειο), δημιουργεί νέα χρέη, νέα βά­ρη και κατ' επέκταση αργοπορία μεγάλη η πολύ μεγάλη στην εξέλιξη μας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και με τίποτα, ότι ο καθένας από μας είναι ατομικη και μό­νο ατομικη πνευματοψυχη και επομένως χρεώνουμε η ξεχρεώνουμε για μας τους ίδιους. Γι' αυτό λοιπόν, ποτέ δεν πρέπει να παρασυρθούμε με λόγια, σκέψεις και πράξεις που κάνουν και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει δηλαδη η δικαιολογία, ότι αφού το κάνουν οι άλλοι, θα το κά­νουμε κι εμείς. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ακριβοδίκαιος [μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λά­βεις...].
Και επειδη η συμπαντικη δικαιοσύνη είναι μοναδικη και στη συμπαντικη νομοτέλια δεν υπάρχουν ανθρώπινα λόγια να την προσδιορίσεις, αλλά και επειδη ΟΥΔΕΙΣ διαφεύγει από


το νόμο του θεού δεν πρέπει ποτέ στη ζωη μας να σκεφτόμαστε, ότι πάθαμε κάτι που δεν το δικαιούμαστε. Οτιδηποτε μας συμβαίνει, υπάρχει αιτία και αυτό είναι το αποτέλεσμα, υπάρ­χει συγκεκριμένος λόγος και κατ' επέκταση συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Έχοντας αναφέρει ότι ανθρώπινος ΝΟΥΣ = βασιλιάς του ανθρωπίνου σώματος, ΨΥΧΗ = αρχείο προηγούμενων ζωών και κατ' επέκταση εξέλιξη ΠΝΕΥΜΑ = ένωση με το ΘΕΟ, έ­χουμε ξεκάθαρη γνώση σε ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο βασίλειο. Έχουμε ξεκάθαρη γνώση πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα στη συμπαντικη νομοτέλεια και δημιουργία.
Μέσα στον κόσμο της ύλης που ζούμε, όπως προαναφέραμε, ο βασιλιάς της ζωης μας εί­ναι ο νούς μας και είναι η αιτία της οποιασδηποτε εκδηλωσης μας, είτε σε σκέψεις, είτε σε λόγια, είτε σε πράξεις.
Επειδη ο νους μας είναι φθαρτό όργανο, όπως και ολόκληρο το σώμα μας, δεν διέπεται από την τελειότητα που διέπει την άφθαρτη ψυχη μας και φυσικά το Πανάγιο πνεύμα μας. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, ο φθαρτός και ατελές νους, εάν δεν μπορέσει να επικοινωνησει με τον έσω κόσμο, δηλαδη τη ψυχη και το πνεύμα και προσπαθησει να λειτουργησει και να κατευθύνει τον άνθρωπο μόνο με τις πέντε αισθησεις -απ' όπου αντλεί πληροφορίες-, οι πλη­ροφορίες που θα αντλεί και οι κατευθύνσεις που θα δίνει, θα είναι φτωχές και στο μεγαλυ­τερο ποσοστό τους λάθος.
Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι εννοούμε, θα ταξινομησουμε το νου, τη ψυχη και το πνεύμα απ' όπου αντλούνται πληροφορίες = γνώσεις και μέσα από την εξη­γηση, άμεσα θα πεισθούμε για τις δυνατότητες του καθενός.
Ο νους, έχει μόνο τις πέντε αισθησεις, δηλαδη, ακοη - όσφηση - αφη - γεύση και όρα­ση. Δηλαδη από μόνος του ο νους, έχει τραγικά ελλειπείς πληροφορίες.
Είναι τόσο τραγικά μόνος του, που εάν αναλύσουμε την καθεμιά απ' αυτές τις αισθησεις, θα δούμε ότι από πουθενά αυτές οι αισθησεις, δεν μπορούν να τον ενημερώσουν και να τον πληροφορησουν για άπειρα ερωτηματα.
Ήρθαμε και γεννηθήκαμε μια τυχαία ημερομηνία. σε ένα τυχαίο μέρος του πλανήτη και φυσικά από τυχαίους γονείς. Δηλαδή, ενώ μπορεί ο νους μας, με τις αισθήσεις του, να διακρί­νει στη δημιουργία μια ασύλληπτη αρμονία. Τελειότητα. δικαιοσύνη για μας τους ίδιους, για τον ίδιο τον εαυτό μας, για το ίδιο τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες που παίρνει από τις αισθήσεις τον είναι μόνο απο τύχη και σύμπτωση;
Βλέπει κάποιον που μπορεί να είναι υγιής, κάποιος άλλος να είναι άρρωστος, ακόμη και μικρά παιδιά να είναι άρρωστα και αυτά να τα θεωρεί ότι γίνονται από τύχη και σύμπτωση;
Βλέπει. τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων [βιοτικό επίπεδο, πολιτιστικό επίπεδο εξελικτικό επίπεδο, χαρές, λύπες, τραγωδίες...] και φυσικά με τις πληρο­φορίες που του δίνουν οι πέντε αισθησεις του, να μην μπορεί τίποτα να εξηγησει, τίποτα να ερμηνεύσει. Και το κυριότερο και χειρότερο απ' όλα, αν και είναι το πιο τέλειο όργανο του ανθρώπου, δεν μπαίνει στον κόπο να αναρωτηθεί, να ψάξει και να βρει την αληθεια.
Δηλαδη, στην τελειότητα του σύμπαντος, στην αρμονία του σύμπαντος, ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τις συμπεριφορές μεταξύ τους και γενικά ότι λαμβάνει χώρα στο σύ­μπαν, να είναι σύμπτωση και μόνο σύμπτωση η για κάποιους άλλους νόες, τύχη και μόνο τύ­χη. Φυσικά όλα αυτά είναι αστεία. Τίποτα απολύτως δεν γίνεται από σύμπτωση, τίποτα δεν γίνεται από τύχη.
Για να μπορέσει ο ταλαίπωρος νους μας να μεγαλώσει το εύρος των πληροφοριών και να μη μείνει μόνο στις πέντε αισθησεις, οι οποίες ονομάζονται με μια λέξη συνείδηση, πρέ­πει να απευθυνθεί στην υποσυνείδηση, η οποία βρίσκεται στο μέσο του μετώπου, λίγο πιο πά-


νω από τα φρύδια και η άλλη ονομασία του είναι ψυχη.
Όταν ένας άνθρωπος αποκοιμηθεί, επειδη οι πέντε αισθησεις της συνείδησης δεν λει­τουργούν, η υποσυνείδηση αναλαμβάνει μεταξύ των άλλων και την εξης λειτουργία στο αν­θρώπινο σώμα.
Αυτό έχει να κάνει με τα όνειρα, τα οποία πάρα πολλές φορές, είναι προφητικά, δηλα­δη πολλοί άνθρωποι έχουν δει κάποιο όνειρο, το οποίο αυτό ηρθε σε μεταγενέστερο χρόνο και πραγματοποιηθηκε είτε ακριβώς όπως ηταν το όνειρο η χρειαζόταν το όνειρο έναν απο-συμβολισμό...
Ακόμα και οι υπνοβάτες, οι οποίοι όταν περπατησουν κοιμισμένοι δεν κινδυνεύουν α­κόμα και όταν βρίσκονται στην άκρη στο παράθυρο, ενώ όταν τους ξυπνησουμε, στο ίδιο ση­μείο κινδυνεύουν.
Όταν μπορέσει ο νους μας να πάρει πληροφορίες για καθεμία σκέψη, λόγο, η πράξη που θα κάνει και δεν στηριχθεί μόνο στη συνείδηση με τις πέντε αισθησεις και συνεργασθεί με την υποσυνείδηση, τα αποτελέσματα αλλάζουν καταπληκτικά.
Επειδη έχουμε αναφέρει, ότι μόνο μέσα από τις υλικές μας σαρκώσεις, πετυχαίνεται η εξέλιξη του ανθρώπου και εκπληρούται το θείο σχέδιο, σε ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπι­νο γένος, η άμεση επικοινωνία, η συνεχης επικοινωνία και η ταύτιση νου και ψυχης, είναι ο μοναδικός τρόπος, ο μοναδικός δρόμος που μπορεί ένας άνθρωπος να κερδίσει την αιώνια ζωη, τον παράδεισο, την αποπνευμάτωση του, χωρίς να πρέπει να τραβηξει πολλά δεινά, τα οποία είναι τα αποτελέσματα των δικών του και μόνο των δικών του επιλογών...
Όταν μπορέσουμε και αντιληφθούμε απόλυτα το μέγεθος των αποτελεσμάτων ταύτισης νου και ψυχης, θα γίνουμε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι.
Ερχόμενη η ψυχη και δίνοντας πληροφορίες στο βασιλιά του σώματος μας νου και αυ­τός αντίστοιχα τις πληροφορίες αυτές τις κάνει πράξεις τα αποτελέσματα, θα είναι τελείως δια­φορετικά.
Θα μάθει ο νους, ότι χρόνος δεν υπάρχει, ότι την ίδια στιγμη που έρχεσαι σαν φυσικη γέννηση, την ίδια στιγμη φεύγεις σαν φυσικός θάνατος και οποιαδηποτε πράξη κάνεις, πρέ­πει να είναι πλημμυρισμένη από αγάπη, ανιδιοτέλεια, προσφορά στο συνάνθρωπο ευγνωμο­σύνη και γενικά ο,τιδηποτε μας δείχνει ο θεός με τη δημιουργία του.
Μετά μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο ΝΟΥΣ είναι υγιης, γι' αυτό και από την εποχη των δώδεκα θεών όταν έλεγαν το μοναδικό ρητό [νους υγιής εν σώματι υγιές] ηξεραν πολύ καλά ποιον νουν εννοούσαν.
Αφού μιλησαμε από πού αντλούν πληροφορίες ο νους και η ψυχη, αφησαμε τελευταίο το πνεύμα, που η κατοικία του, μέσα στο ανθρώπινο σώμα, βρίσκεται στο πάνω μέρος του κε­φαλιού μας, στο σημείο εκείνο, όπως ηδη αναφέραμε, που όταν γεννιούνται τα μωρά, το ο-στούν δεν έχει κλείσει.
Η επικοινωνία της ψυχης με το πνεύμα, της δίνει τη δυνατότητα να βλέπει ξεκάθαρα το δρόμο προς τον δημιουργό μας, πατέρα Θεό μας και ταυτόχρονα φυσικά της δίδεται η δυνα­τότητα μέσα από την επικοινωνία με το πνεύμα να αντλεί ασύλληπτες συμπαντικές πληρο­φορίες.
Έτσι, η ταύτιση του φθαρτού φυσικού νου μας, με την άφθαρτη ψυχη και στη συνέχεια η ένωση και επικοινωνία ψυχης και πνεύματος έχει σαν αποτέλεσμα, ο φυσικός μας νους να ενώνεται με τη δημιουργία, να παίρνει πληροφορίες συμπαντικές και πλέον να μπορεί κάθε δευτερόλεπτο του γηινου χρόνου να αποφεύγει να δημιουργεί Κάρμα, να αποφεύγει να δη­μιουργεί νέα βάρη, νέες οφειλές και να ξεχρεώνει όλες τις χρεώσεις, παλιές και νέες. Όταν όλα αυτά γίνονται πράξη, τότε μπορούμε να πούμε σ' αυτην την ευλογημένη πνευματοψυχη, ότι είναι έτοιμη να γίνει από ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
Μένοντας στο βασιλιά του φυσικού μας σώματος, νου και φυσικά μιλάμε για εκείνον τον νουν, ο οποίος δεν έχει πάθηση, ο οποίος είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται με τις πέντε αι­σθησεις του το φυσικό και τρισδιάστατο κόσμο που ζούμε.
Νουν τον οποίον στους δώδεκα θεούς τον είχαν ονομάσει ΔΙΑ. Έχοντας λοιπόν ο Δίας, ο νους τα σκηπτρα στην κάθε σάρκωση του κάθε ανθρώπου, είναι αυτός και μόνο αυτός υ­πεύθυνος για τα πάντα.
Όποιο γεγονός όποια σκέψη, όποιος λόγος, και όποια πράξη λάβει χώρα μέσα στη ζωη, τη φυσικη ζωη όπως την εννοούμε, σ' αυτόν και μόνο σ' αυτόν πρέπει να απευθυνόμαστε και σε κανέναν άλλον, κανένας τρίτος από οπουδηποτε και αν προέρχεται, είτε από την οικογέ­νεια, είτε από την κοινωνία [εργασία, φιλία], δεν πρέπει ποτέ να επιρρίπτουμε τα βάρη, αλ­λά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Δίας μας, ο ίδιος ο νους μας, είναι υπεύθυνος και κανένας άλλος.
Έχοντας αυτά απόλυτα βέβαια και απόλυτα σίγουρα τότε και μόνο τότε αρχίζουμε σι­γά - σιγά και αργά - αργά να βρίσκουμε και να ξετυλίγουμε τον μίτο της Αριάδνης. Γι' αυτό ο Μέγιστος των Μεγίστος «Κ.Π.Ι.Χ.» μας αποκάλεσε αδέλφια του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου